Rečové problémy

Deti narodené s rázštepom majú pomerne často rečové ťažkosti v určitom období svojho života. Viac ako polovica z nich bude niekedy počas detstva potrebovať logopedickú starostlivosť.  Treba však povedať aj to, že veľa detí s rozštepom nadobudne do veku 5 rokov normálnu reč. 

Pravidelné kontroly u logopéda v Rázštepovom centre vám pomôžu rozhodnúť sa, či vaše dieťa potrebuje nejakú logopedickú terapiu alebo iný typ intervencie zameraný na zlepšenie reči. Logopéd vyhodnotí rečovú produkciu vášho dieťaťa a jeho rečový vývin a možno navrhne potrebné terapeutické kroky. Logopéd v Rázštepovom centre vám vysvetlí, ktoré rečové ťažkosti dieťaťa súvisia s rázštepom, ktoré z nich majú inú príčinu a ktoré z nich sú bežné pre všetky deti v určitom veku. 

Veľmi dôležité je aj to, aby vaše dieťa chodilo na pravidelné kontroly uší a sluchu. A to aj vtedy, ak nemáte žiadne podozrenie na sluchové problémy dieťaťa.  Niektoré ťažkosti so sluchom nedoprevádza žiadna bolesť a ani iné zjavné príznaky – a vy ani nemusíte tušiť, že niečo nie je v poriadku. Deti s rázštepom sú veľmi citlivé na vznik zápalov stredného ucha a na rečové ťažkosti zapríčinené zhoršeným sluchom. Deti nemusia dobre počuť reč a ani výklad v škole vtedy, keď majú nerozpoznaný zápal stredného ucha, ktorý prebieha bez varovných príznakov. 

Oneskorený vývin reči

Deti s rázštepom sa zvyčajne medzi  9-24 mesiacom oneskorujú v tvorení prvých slov a vo vývine tvorenia jednotlivých hlások. Preto je dôležité, aby ste s dieťaťom veľa hovorili a tak podporovali vývin jeho reči. Potom, ako sa dieťaťu zoperuje podnebie, by malo byť schopné začať tvoriť nové spoluhlásky a aj nové slová. Reč však môže mierne zaostávať aj naďalej. To, ako rýchlo dieťa dostihne svojich rovesníkov závisí aj od vás – od rodičov. 

Artikulačné problémy 

-(problémy vysloviť hlásky) môže dieťa mať aj z iných príčin – napríklad aj preto, že nemá rovné zuby. Reč môže byť dobre zrozumiteľná, ale niektoré hlásky nemusia znieť presne (napríklad zvuk hlások „s, z, š, ž“ môže byť narušený, tieto hlásky môžu znieť „šušľavo“). 

Velofaryngeálna nedostatočnosť/ hypernazalita

Vtedy, keď je reč v poriadku – sa mäkké podnebie dvíha k zadnej stene hrdla, tu sa s hrdlom pevne spojí a úplne oddelí ústnu dutinu od nosovej tak, že všetok vzduch môže byť vypustený iba cez ústa. Stav – keď podnebie nedokáže celkom dobre uzatvoriť prechod do nosa – sa volá velo-faryngálna nedostatočnosť (velo-faryngálna insuficiencia). Reč detí s velo-faryngálnou nedostatočnosťou  môže znieť „nosovo“ – „ako keby hovorili nosom“.  Takýto dojem reči vzniká preto, že podnebie neuzavrelo počas reči prechod do nosa a vzduch so zvukom hlásky unikol do nosovej dutiny. Tento jav sa volá „hypernazalita“ a „nazálne emisie vzduchu“.  Asi 25% detí s rozštepom má aj  po operácii podnebia  tento problém. 

Kompenzačná artikulácia

Vaše dieťaťko môže tvoriť zvláštne „hrdelné“ zvuky. Tieto zvuky nazývame „kompenzačné zvuky“ alebo „kompenzačná artikulácia“ . Je to rečové správanie, ktoré vzniká vtedy, ak dieťa chce kompenzovať svoju velo-faryngálnu nedostatočnosť.  Toto správanie často vzniká ešte pred prvou operáciou podnebia. Dieťaťu sa vtedy nedarí vysloviť niektoré hlásky v ústach a zistí, že vie vytvoriť podobný zvuk v hrdle. Toto správanie môže pretrvávať aj po operácii podnebia. Dá sa neskôr odstrániť logopedickým nácvikom. Ale je dôležité vedieť, že by ste nemali takéto zvuky u dieťaťa podporovať, pretože sa niekedy fixujú ako pevný rečový návyk. Pre dieťa potom môže byť pomerne ťažké „odnaučiť sa“ používať tieto zvuky. 

Hlasové problémy

Deti, aj keď nie veľmi často, môžu mať aj problémy s hlasom. Hlas môže znieť „dyšne“, slabo alebo môže byť akoby „tlačený“. Tieto problémy môžu vzniknúť vtedy, keď sa dieťa snaží vytvoriť dostatočný tlak pre výslovnosť hlások a namáha pri tom svoje hlasivky. 

Logopéd v Rázštepovom centre má viacero zodpovedných úloh a vaše dieťa potrebuje, aby ho pravidelne (aspoň 1x do roka) videl a počul.  Ďalej má pravidelne vyhodnocovať vývin reči vášho dieťaťa, sledovať ako rozštep ovplyvňuje reč dieťaťa počas jeho vývinu, ako ovplyvňujú reč dieťaťa iné faktory.  Ak je to potrebné spolu s ostatnými odborníkmi vyberie špeciálnu terapiu pre dieťa, poskytuje špecifické rady a odporučenia pre rodičov detí s rázštepom a rovnako aj pre iných – regionálnych logopédov.

Z publikácie Cleft Palate Foundation, preložila PhDr. Oravkinová, Rázštepové centrum, Bratislava