Stanovy

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA 

ÚSMEV S ČIARKOU

Článok I.

Základné ustanovenia: 

1.  Názov  občianskeho  združenia: ÚSMEV S ČIARKOU   

2.  Sídlom občianskeho združenia ÚSMEV S ČIARKOU je:  Kolačno 291, Kolačno , PSČ 95841, Slovenská republika.

3.  Pôsobnosť  združenia  je  na  celom  území Slovenskej  republiky.

4.  Občianske združenie ÚSMEV S ČIARKOU je novovytvorenou dobrovoľnou spoločenskou organizáciou bez právneho predchodcu. V zmysle ustanovenia § 2 ods. 3) zákona č.   83/1990  Zb. v platnom znení je právnickou osobou so samostatnou právnou  subjektivitou.

Článok II.

Cieľ činnosti:

1. Občianske združenie ÚSMEV S ČIARKOU je samostatným, otvoreným apolitickým a nezávislým občianskym združením, združujúcim pacientov s rázštepom pery a/alebo podnebia, ich  rodinných  príslušníkov a priateľov; bez  rozdielu národnosti, štátnej  príslušnosti, pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického, či  iného zmýšľania, národného alebo  sociálneho  pôvodu, príslušnosti k národnostnej  alebo  etnickej menšine, majetku, rodu alebo  iného  postavenia.

2. Cieľom občianskeho združenia ÚSMEV S ČIARKOU je : 

       realizácia  aktivít  vedúcich  k vzájomnej   spolupráci a pomoci pacientom   

    s rázštepom pery a/alebo podnebia

       psychická  podpora a pomoc  pacientom s rázštepom pery a/alebo podnebia         

    a ich  rodinným   príslušníkom 

       všestranná   pomoc  pacientom   s rázštepom pery a/alebo podnebia

       ochrana  a podpora  zdravia, prevencia  pred  ochorením , zdravý životný  

          štýl

         podpora  vzdelávania, realizácia vzdelávacích  akcií, diskusií, seminárov  

       prezentácia  zlepšenia  kvality  života s rázštepom pery a/alebo podnebia

       komunikácia  s odbornou  verejnosťou v oblasti zlepšenia komplexnej  

    starostlivosti a kvality  života pacientov  s rázštepom pery a/alebo podnebia

       komunikácia    médiami na  tému prezentácie zlepšenia  kvality   života   

         pacientov  s rázštepom pery a/alebo podnebia

       realizácia a  podpora  športových, kultúrno – spoločenských a ostatných   aktivít 

    pacientov s rázštepom pery a/alebo podnebia, ich   rodinných  príslušníkov 

     a priateľov

  všeobecne prospešné činnosti 

  výmena skúseností a  nadväzovanie spolupráce s príbuznými pacientskymi 

    organizáciami v rámci Európskej únie. 

3. Pri plnení stanovených cieľov občianske združenie  ÚSMEV S ČIARKOU

a) spolupracuje s odbornými inštitúciami, kultúrnymi a profesijnými spolkami, 

    občianskymi   združeniami a nadáciami v SR i v zahraničí

b) podľa potreby uzatvára písomné zmluvy o súčinnosti podľa zákona č.83/1990 Zb.

Článok III.

Členstvo – podmienky prijatia za člena, zánik členstva

1. Členom občianskeho združenia (ďalej len OZ) ÚSMEV S ČIARKOU sa môžu stať:

a) fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré  majú  rázštep pery a/alebo podnebia

b) fyzické osoby staršie  ako 18 rokov, ktoré    rodinným  príslušníkom alebo priateľom 

    občana  s rázštepom pery a/alebo podnebia 

2. Členovia prípravného  výboru sa stávajú  členmi OZ  dňom registrácie OZ a zároveň  

    sú aj členmi prvého predsedníctva

3. O prijatí za člena na základe písomnej prihlášky rozhoduje predsedníctvo   

    dvojtretinovou väčšinou hlasov.

4. Dokladom členstva je vydaný členský preukaz.

5. Členovia majú povinnosť platiť ročné členské príspevky, ktorých výšku schvaľuje valné zhromaždenie..

6. Členstvo v občianskom združení zaniká:

a) zrušením členstva (po predložení písomného oznámenia predsedníctvu OZ),

b) vylúčením na základe uznesenia predsedníctva združenia ukončením členstva pre konanie člena, ktoré  je v rozpore so zásadami združenia alebo z dôvodov, keď člen združenia svojím konaním poškodí meno a povesť združenia,

c) úmrtím, 

d) zánikom OZ ÚSMEV S ČIARKOU.

Článok IV.

Práva a povinnosti člena

1. Každý člen OZ  má právo:

a) zúčastňovať sa na členských zhromaždeniach, podujatiach a na celkovej

    činnosti občianskeho združenia,

b) vyjadrovať sa ku všetkým otázkam riešených v občianskom združení a byť

    informovaný o jeho činnosti a výsledkoch rokovaní jeho orgánov,

c) podávať návrhy, podnety a sťažnosti byť informovaný o ich riešení,

d) voliť a byť  volený  do  orgánov združenia

2. Povinnosti člena OZ sú:

a) dodržiavať stanovy občianskeho zduženia, konať  v súlade s princípmi  humanizmu, 

    demokracie a platných právnych predpisov,

b) pomáhať  pri plnení  cieľov združenia a aktívne  sa podieľať  na jeho  práci,

c) podľa  svojho  svedomia, rozsahu  svojich   schopností a možností pomáhať  orgánom    

    združenia, 

d) platiť  členské príspevky

3. Každý člen OZ je oprávnený písomne splnomocniť iného  člena OZ, aby  hlasoval  vo   

    voľbách  v jeho mene

4. Právo  voliť a právo  byť volený prislúcha len  tomu  členovi OZ, ktorý uhradil členské 

   príspevky  za príslušný  rok a je  spôsobilý  na právne  úkony

Článok V.

Organizačné členenie

  • Najvyšším orgánom občianskeho združenia ÚSMEV S ČIARKOU je Členská schôdza. 

Zasadnutie Členskej schôdze zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej však jedenkrát do roka.  Mimoriadnu Členskú schôdzu  zvoláva predsedníctvo, ak o to požiada polovica členov OZ  písomnou formou, resp. ak člen predsedníctva požiada  o ukončenie členstva v predsedníctve z vážnych  dôvodov,  počas funkčného obdobia.

Členská schôdza  je  uznášaniaschopná  nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých  členov OZ.

Na  platnosť rozhodnutia   Členskej schôdze je  potrebný súhlas  nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Na platnosť rozhodnutia o zmene stanov a o zrušenie OZ je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných  členov. V prípade  rovnosti  hlasov  vo  voľbách je hlas   predsedu  rozhodujúci.

Prvá  Členská schôdza sa uskutoční do 30 dní od zaregistrovania OZ. 

Členská schôdza:

a) schvaľuje stanovy OZ, ich zmeny a doplnky,

b) volí a odvoláva členov predsedníctva,

c) volí a odvoláva členov kontrolnej komisie,

d) schvaľuje plán činnosti, výročnú správu o hospodárení, zmenu stanov

e) rozhoduje o zrušení OZ, alebo zlúčení s iným OZ 

2. Výkonným orgánom OZ je predsedníctvo. Predsedníctvo má najmenej 3 členov, ktorých funkčné obdobie je stanovené na 3 roky. Predsedníctvo sa schádza najmenej 2x ročne a zvoláva ho predseda OZ. K právoplatnému uzneseniu predsedníctva sa vyžaduje prítomnosť nadpolovičnej väčšiny jeho členov a nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov.  

Predsedníctvo za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi  a zabezpečuje úlohy:

a) riadi činnosť OZ v období medzi zasadnutiami členskej schôdze,

b) volí spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu a odvoláva ich,

c) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania členskej schôdze,

d) vypracúva plán a správu o činnosti OZ, správu o hospodárení OZ,

e) rozhoduje o schválení členstva a vylúčení,

f) podáva návrh na zrušenie občianskeho združenia,

g) zabezpečuje adresu  sídla OZ

h) kompetencie jednotlivých   členov predsedníctva   vymedzí  interná  norma OZ, 

    schválená na prvom zasadnutí predsedníctva  

3. Predsedníctvo môže na zabezpečenie svojej činnosti zriadiť sekretariát, ktorý 

    zabezpečuje vedenie administratívy a účtovníctva OZ.

4. Predsedníctvo pozostáva z nasledovných členov

a)  predseda

b)  podpredseda 

c)  člen (2.podpredseda)

5. Členom predsedníctva môže byť len člen združenia.

6. Členom predsedníctva môže byť len občan Slovenskej republiky, občiansky bezúhonný a v plnom rozsahu spôsobilý na právne úkony.  Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.

7. Člen predsedníctva  môže písomne  požiadať o ukončenie  členstva v predsedníctve v priebehu funkčného obdobia, z vážnych dôvodov. Ostatní členovia predsedníctva sú povinní do 30 dní od prijatia žiadosti zvolať mimoriadnu Členskú schôdzu a zvoliť nového  člena predsedníctva. Členstvo a funkcia  zostávajúcich  členov predsedníctva  zostáva  zachovaná, k zmene  môže  dôjsť len so  súhlasom zostávajúcich  členov predsedníctva. 

8. Zo schôdzí predsedníctva sa vyhotovujú zápisnice, ktoré združenie uschováva po dobu najmenej 3 roky.

Článok VI.

Štatutárny orgán

1. Štatutárnym orgánom občianskeho združenia je predseda, ktorý ho zastupuje navonok.

2. Predseda zvoláva a riadi zasadnutie predsedníctva.

3. Podpredseda zastupuje  predsedu  v čase  jeho  neprítomnosti.

4. Predseda je volený predsedníctvom na celé funkčné obdobie, t.j. na obdobie 3 rokov.

5. Rozhodnutia predsedu predsedníctva podliehajú súhlasu najbližšieho zasadania  

    predsedníctva. Rozhodnutie predsedníctva je  pre predsedu združenia záväzné.

6. Odvolať predsedu predsedníctva môže predsedníctvo v tajnom hlasovaní na návrh 

    člena  predsedníctva, a to nadpolovičnou väčšinou hlasov členov predsedníctva.

9. Združenie zastupuje v právnych vzťahoch predseda predsedníctva. Bežné záležitosti    

    združenia podpisuje samostatne. Pre prípad prevodov majetku, pôžičiek, úverov a 

    iných činností, ktoré môžu ovplyvniť postavenie združenia, podpisuje s predsedom aj 

    jeden člen predsedníctva.

Článok VII.

Revízna komisia

1.  Revízna komisia  je kontrolným orgánom združenia volená členskou schôdzou 

     a zodpovedá za  svoju činnosť členskej schôdzi.

2.  Revízna komisia  najmä

a)  preskúmava ročnú účtovnú uzávierku a výročnú správu o hospodárení a svoje 

     vyjadrenie k nej predkladá členskej schôdzi

b)  kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov

c)  upozorňuje predsedníctvo na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich 

     odstránenie

d)  navrhuje zvolanie mimoriadnej schôdze predsedníctva, ak si to vyžaduje dôležitý 

    záujem združenia

e)  pripravuje a predkladá správu o hospodárení predsedníctvu OZ jedenkrát ročne.

f)  sa schádza dvakrát ročne, jej zvolanie a priebeh jednania zabezpečuje predseda  

    komisie.

3. Revízna komisia je oprávnená nahliadať do všetkých dokladov týkajúcich sa 

    činnosti združenia.

4. Revízna komisia má minimálne troch členov. Určený člen revíznej komisie má 

    právo zúčastňovať sa na schôdzach predsedníctva s poradným hlasom.

5. Členovia revíznej komisie musia byť riadnymi členmi združenia. Členovia revíznej  

    komisie nesmú byť zároveň členmi predsedníctva.

6. Člena revíznej komisie navrhuje predsedníctvo a volí, alebo na návrh predsedníctva  

   odvoláva, valné zhromaždenie.

Článok IX

Hospodárenie združenia

1.  Majetok združenia tvorí najmä:

a)  jednorazové vklady členov združenia prijaté pri ich zápise a členské príspevky 

     členov združenia

b)  dary a príspevky od fyzických osôb alebo od právnických osôb

c)  dedičstvo

d)  príjmy z organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo športových 

     akcií

e) výnosy z majetku združenia, t.j. úroky z peňažných vkladov v bankách, výnosy z 

    cenných papierov, príjmy z prenájmu

f)  dotácie zo štátneho rozpočtu, štátneho fondu alebo rozpočtu obce

g) asignácia daní fyzických a právnických osôb 

2. Majetok združenia nemožno založiť ani ho použiť na zabezpečenie záväzkov iných 

    právnických osôb alebo fyzických osôb.

3. Za hospodárenie s majetkom združenia  je zodpovedné predsedníctvo združenia.

4. Predsedníctvo zodpovedá členskej schôdzi za výsledky hospodárenia združenia, 

    pričom zodpovedným funkcionárom za majetok združenia je predseda predsedníctva.

5. Výdavkami združenia  sú výdavky na financovanie účelu združenia v súlade so 

    stanovami združenia a výdavky na správu združenia.

6. Predsedníctvo je oprávnené zriaďovať účelovo viazané účty v peňažnom ústave, ak  

    právnická osoba alebo fyzická osoba poskytla dar alebo príspevok na konkrétny účel. 

    Predsedníctvo združenia je oprávnené rozhodnúť o ich použití na iný účel len s 

    predchádzajúcim písomným súhlasom darcu.

7. Hospodárenie s majetkom združenia sa uskutočňuje v súlade so všeobecne  

    záväznými právnymi predpismi, stanovami a uzneseniami predsedníctva.

Článok X.

Výročná správa

1.     Predseda predsedníctva zabezpečuje vypracovanie výročnej správy o činnosti 

        združenia za kalendárny rok v termíne, ktorý umožní jej preskúmanie revíznej   

        komisii do 31. marca nasledujúceho roka.

2.     Výročná správa obsahuje najmä:

a)     prehľad činnosti združenia v hodnotenom období

b)     ročnú účtovnú uzávierku a jej hodnotenie revíznou komisiou alebo revízorom účtov

c)      stav a pohyb majetku a záväzkov združenia  k 31. decembru.

3.     Výročná správa je verejne prístupná v mieste sídla združenia.

Článok XI.

Združovanie 

Občianske združenie sa môže  v otázkach spoločného  záujmu združovať s inými organizáciami alebo združeniami na  základe  zmluvy  o spolupráci. Súhlas  s uzavretím zmluvy  musí  dať  predsedníctvo.

Článok XII.

Členstvo  v medzinárodných organizáciách 

OZ môže byť členom medzinárodných organizácií. Zástupcov volí  predsedníctvo.

Článok XIII.

Zánik občianskeho združenia

1. Občianske združenie ÚSMEV S ČIARKOU  zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.

2. Ak združenie zaniká rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora.

3. V rámci likvidácie sa musia uhradiť všetky pohľadávky OZ. Nadobudnutý majetok sa

    môže použiť výlučne na verejnoprospešné účely  v súlade s cieľmi a poslaním OZ.

Článok XIV.

Záverečné ustanovenia

1. Stanovy OZ ÚSMEV S ČIARKOU nadobúdajú platnosť dňom schválenia členskou  

    schôdzou

2. OZ ÚSMEV S ČIARKOU vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.